Publicatie: Uitnodigend besturen – Het organiseren van ruimte voor initiatief

10 december, 2018 - Webredactie

Bij tal van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken is het organiserend vermogen van burgers onmisbaar om tot oplossingen te komen. Overheden denken daarom steeds vaker na over hoe zij initiatieven kunnen mobiliseren en aanzwengelen, maar ook kunnen faciliteren en verrijken. Met andere woorden: ze werken aan nieuwe vormen van uitnodigend bestuur. In dit essay wordt stilgestaan bij de vraag wat we onder uitnodigend bestuur kunnen verstaan, hoe het in de praktijk gestalte krijgt, welke instrumenten erbij horen, maar ook wat uitnodigend besturen vergt van een overheidsorganisatie en van de representatieve democratie. Dit essay is bedoeld om practitioners te helpen bij het vormgeven aan uitnodigend bestuur.

Arwin van Buuren is bijzonder hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmaleider van het onderzoeksprogramma RePolis dat onderzoek doet naar het organiserend vermogen van burgerinitiatieven en hun relatie met overheidssturing.

Download en lees hier de publicatie Uitnodigend besturen