Gebiedsgericht voorbeeld: Groningen sluit Regio Deal voor impuls kwetsbare wijken

9 juli, 2020 - Webredactie

De Gemeente Groningen sluit een Regio Deal met het Rijk over een hernieuwde Groninger wijkenaanpak voor 15 miljoen euro. Deze Regio Deal Groningen Noord moet een impuls geven aan een samenhangend programma voor langjarige ontwikkeling van de noordelijke stadswijken. ‘Een Groninger aanpak waarin we samen met bewoners en onze maatschappelijke partners werken aan het verkleinen van de sociaaleconomische achterstand van deze wijken.’

De noordelijke stadswijken waarvoor deze extra impuls beschikbaar komt, zijn Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Indische Buurt, De Hoogte, Professorenbuurt en de Oosterparkwijk. Om te voorkomen dat deze wijken, mede door de coronacrisis, verder achterstand oplopen is een integrale aanpak volgens de gemeente hard nodig. Groningen wil verbreden, intensiveren en versnellen in de lopende wijkenaanpak en wil meer samenhang tussen beleidssectoren, visie en projecten, en straat-, buurt-, wijk- en stadsniveau.

‘Groninger ambitie’
Isabelle Diks, wethouder Sociaal Domein: ‘Groningen verbindt de aanpak van sociale thema’s zoals het bevorderen van gezondheid en bestrijden van armoede met fysieke maatregelen in woningbouw en de openbare ruimte. Die verbinding is een belangrijk uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Gezond, groen, gelukkig Groningen’. Om meer mensen mee te kunnen laten doen, werken we hard aan het verkleinen van sociale verschillen en ongelijkheid. Dat doen we door bewoners nadrukkelijk te betrekken bij de inrichting van hun eigen buurt of wijk en werken we hierin samen met onderwijsinstellingen, woningcorporaties en ondernemers. Zij weten immers zelf wat het beste is voor henzelf of hun wijk.’

Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs: ‘Het betekent dat we kansen creëren voor kinderen zodat de kinderen in Groningen Noord dezelfde mogelijkheden krijgen als ieder ander kind. We ontwikkelen hiervoor een geïntegreerde aanpak voor Groningen Noord waarbinnen onderwijshuisvesting, het pedagogische klimaat, wijze van onderwijs, vrije tijd en wonen in een uitdagende, gezonde omgeving en in samenwerking met ouders, kinderen en professionals opgepakt wordt. Ook de organisatiekracht van de wijkontwikkeling willen we met de Regio Deal versterken. We zetten in Groningen een wijkacademie op, voor een nieuwe generatie wijkontwikkelaars, afkomstig uit de overheid, instellingen en bewoners uit wijkinitiatieven. Waar talent geïnspireerd, gecoacht en ondersteund wordt.’

Forse investeringen
Roeland van der Schaaf, wethouder Wijkvernieuwing: ‘Het programma Groningen Noord lukt alleen met een substantiële inhoudelijke en financiële impuls van de rijksoverheid. Die extra impuls gaat de draagkracht van de gemeente Groningen en haar partners te boven. Inzet van het Rijk is ook van belang om de opbrengst van de Regio Deal om te zetten in duurzame resultaten op de langere termijn (tot 2030). Uit de succesvolle ervaring met de Groningse wijkvernieuwing blijkt dat langjarig commitment voor een aanpak noodzakelijk is. De mensen in de noordelijke stadswijken verdienen dit commitment.’

De Regio Deal Groningen Noord gaat gepaard met investeringen van andere partijen. Zo gaan woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters en Patrimonium en particuliere ontwikkelaars tientallen miljoenen investeren in verbetering van de woningvoorraad en toevoeging van nieuwe woningen. En investeren private partijen miljoenen in het winkelcentrum in de wijk Paddepoel. Doordat Warmtestad € 70 miljoen in het aan te leggen Warmtenet investeert, ontstaan kansen om ook gelijk de openbare ruimte te verbeteren in samenhang met de sociale opgaven in de wijken. Het Rijk neemt voor het zomerreces een besluit over de definitieve toekenning.