Dossier: wat werkt voor wijken?

15 november, 2023 - webredactie
Foto Ruben Hanssen/Unsplash

In kwetsbare stedelijke gebieden kampen veel mensen met een opeenstapeling van armoede, werkloosheid, criminaliteit en achterstelling in onderwijs en gezondheid. In de praktijk en uit onderzoek is inmiddels veel geleerd over de aanpak van deze problematiek. In dit dossier lees je wat werkt.

 

Vier factoren blijken essentieel voor succesvol wijkgericht werken:

  • Een gebiedsgerichte aanpak met een lokaal samenspel van werkzame interventies.
  • Betrokkenheid van de rijksoverheid, want gemeenten alleen hebben onvoldoende slagkracht om effectieve antwoorden te ontwikkelen.
  • Investeren: de kost gaat voor de baat uit, maar de baat is evident – elke euro levert 1,5 euro op.
  • Langjarige continuïteit: wijkverbetering vergt de tijdsperiode van het opgroeien van een generatie.

In de volgende artikelen en publicaties vind je de belangrijkste lessen en ontwikkelingen rond langjarig, integraal en gebiedsgericht werken:

 

Stedelijke trends en opgaven voor 2022 en verder
De trends, ontwikkelingen en opgaven op het niveau van de G40- en M50-gemeenten.

 

Perspectief bieden
Lessen uit heden en verleden, met bouwstenen en succesfactoren voor wijkenbeleid, in aanloop naar het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).

 

Het geheim van de lange relatie (pdf)
Als iets duidelijk wordt uit onderzoek, praktijk en ervaringsdeskundigheid, dan is het wel dat continuïteit de belangrijkste randvoorwaarde is voor het succesvol aanpakken van sociale problemen.

 

Manifest voor een succesvolle wijkaanpak
In dit manifest vind je drie pijlers voor een betekenisvolle en duurzame wijkaanpak:

  1. Bewoners en hun ervaringskennis zijn leidend.
  2. Een lange adem: kies voor de lange termijn.
  3. Mogelijk maken: geef beroepskrachten en experimenten de ruimte.

 

Slagkracht in de wijk
Lessen en inzichten uit wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek, vertaald naar concrete tips, checklists en praktijkvoorbeelden.

 

ABCD: naar veerkrachtige gemeenschappen (pdf)
Over de opbrengsten van het investeren in gemeenschappen, en wat dit betekent voor het werk van gemeenten.

 

Meer weten over dit thema of vragen? Kijk op wijkwijzer.org