4 nieuwe onderzoeksrapporten over leefbaarheid en veiligheid

In mei zijn vier onderzoeksrapporten verschenen. Deze onderzoeken geven zicht op nut, noodzaak en mogelijkheden van een meerjarige rijksinzet ten behoeve van een integrale maatwerkaanpak van complexe problematiek in stedelijke vernieuwingsgebieden en de voorwaarden waaronder een nieuwe gebiedsgerichte leefbaarheids- en veiligheidsaanpak succesvol kan zijn. Deze en andere verkenningen kunnen de bouwstenen vormen voor een Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid.

Het gaat om de volgende rapporten: 

Synthese-analyse 16 stedelijke vernieuwingsgebieden: totaalbeeld – Rebel 
Dit onderzoek betreft een synthese analyse van eerder lokaal opgestelde impact-analyses door de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden2, om zicht te krijgen op de totale kosten en baten van een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 

Richting! Over het sturen op perspectief voor wijken – Verwey-Jonker Instituut 
Analyse van bestaande governance-modellen en governance-praktijken op basis van document- en literatuuranalyse en een serie interviews over interessante voorbeelden. Dit heeft geresulteerd in een richtinggevend – en voor bestuurders en relevante partijen inspirerend – essay over de wijze waarop samenwerking het beste kan worden gerealiseerd in de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 

Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak Universiteit van Amsterdam 
Meta analyse van onderzoeksliteratuur en bestaande evaluaties en rapportages van aanpakken op wijkniveau in verschillende beleidsdomeinen uit het verleden. 

Het verhaal van Nationaal Programma Rotterdam Zuid – Stichting Maatschappij en Veiligheid 
Inventarisatie van de lessen en leerervaringen die te verbinden zijn aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Andere steden en andere actoren kunnen daar voor hun eigen activiteiten de komende jaren uit leren en erdoor geïnspireerd worden. Daarnaast is het rapport ook relevant voor de doorontwikkeling van NPRZ zelf.