Perspectief bieden

Bouwstenen voor de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden

Download hier de publicatie ‘Perspectief bieden

In kwetsbare wijken groeit de kloof tussen (kans)arm en (kans)rijk, de leefbaarheid daalt, de veiligheid staat onder druk en het vertrouwen in de overheid brokkelt af. De afgelopen tien jaar toonden politiek en beleid weinig betrokkenheid bij de opstapeling van problemen in deze gebieden. Maar eind 2019 kondigde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Programma Leefbaarheid en Veiligheid aan, gericht op het verkennen van handelingsperspectief om de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare stedelijke gebieden te verbeteren. In opdracht van het ministerie bracht het Verwey-Jonker Instituut alle bouwstenen uit de verkenningsfase samen in een synthesenotitie.

De studies uit de verkenningsfase van het programma maken duidelijk dat er veel geleerd kan worden van het eerdere wijkenbeleid, maar dat de huidige tijd vooral om andere oplossingen en werkwijzen vraagt. De synthesenotitie beschrijft zes uitgangspunten en tien succesfactoren voor nieuw gebiedsgericht beleid en schetst op hoofdlijnen hoe gemeenten, samen met lokale partners, de inwoners van kwetsbare gebieden perspectief op een betere toekomst kunnen bieden.

Toekomstperspectief
In het nieuwe beleid staat, meer dan voorheen, de toekomst van bewoners voorop. Een structurele verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van kwetsbare gebieden start met het bieden van toekomstperspectief aan bewoners. Het investeren in de kansen van bewoners – zodat meer mensen meedoen aan de samenleving, in een betere gezondheid leven, een opleiding afronden en hun weg vinden op de arbeidsmarkt – moet zorgen voor een prettiger leefklimaat, voor meer sociale cohesie en vertrouwen en voor een minder vruchtbare voedingsbodem voor (ondermijnende) criminaliteit. Om dit te bereiken is beleid nodig dat verder gaat dan incidentele en sectorale inspanningen van het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties: het vraagt een langjarige en integrale gebiedsgerichte inzet van al deze partijen.