Gebiedsgericht voorbeeld: samen stad maken op de Utrechtse manier

14 maart, 2019 - Webredactie

Het Utrechts college wil bewoners, ondernemers en bezoekers nog actiever betrekken bij vraagstukken in de groeiende stad. Daarom heeft het college vandaag een notitie naar de gemeenteraad gestuurd met de visie en plannen voor de ‘verdere vernieuwing van (wijk)participatie’, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. De visie wordt 27 maart besproken op een werkconferentie. Het college komt met een plan met concrete acties, dat in juni wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Volgens wethouder Anke Klein van wijkgericht werken & participatie heeft Utrecht heeft een historie in samen stad maken. “Bij een nieuw tijdperk horen nieuwe manieren van samenwerken. We zien in de stad steeds meer behoefte aan maatwerk en verschillende mogelijkheden. Op die beweging sluiten wij aan.”

Een belangrijke wens van het college is dat alle Utrechters zich kunnen laten horen. Daarom wordt gezocht naar laagdrempelige vormen om dit te doen. Een belangrijk speerpunt van het voorgestelde nieuwe beleid is online mogelijkheden bieden. Er is gekeken naar voorbeelden in andere steden, waarbij inwoners, ondernemers, bezoekers en andere betrokkenen op een eenvoudige manier hun mening konden geven over een specifiek project of voornemen van de gemeente.
Het systeem van wijkraden die een formele rol hadden richting het college als vertegenwoordiging van wijken en buurten, past niet meer bij deze tijd. “We hebben heel veel waardering voor de inzet van de mensen van de wijkraden voor hun wijken en buurten en zien het belang van een gestructureerde vorm van participatie op wijk- en buurtniveau. Tegelijk zitten oude afspraken nieuwe manieren van samenwerken in de weg. Daarom introduceren we nieuwe platforms op wijk- en buurtniveau. Ik zou het mooi vinden als ook de mensen van de huidige wijkraden hier een rol in willen gaan spelen”, aldus wethouder Klein.

Het college komt niet met een uitgewerkt plan, maar met een notitie die onderwerp van gesprek is tijdens een werkconferentie op 27 maart. Voor deze conferentie zijn actieve bewoners, wijkraadsleden, experts en gemeenteraadsleden uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is samen met het college verder vorm te geven aan de vernieuwing van participatie. Tot die tijd spreekt het college ook met diverse betrokkenen over de voorstellen in de vandaag gepubliceerde notitie. Dit alles moet leiden tot een actieprogramma, dat in juni aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Download hier het voorstel van de gemeente Utrecht