Deelnemers gezocht: Leernetwerk ‘De gemengde wijk als tussenstap naar de inclusieve wijk’

18 juli, 2022 - Webredactie

Sinds jaar en dag wordt in Nederland om uiteenlopende redenen gestuurd op de bewonerssamenstelling van kwetsbare wijken. Een eenzijdige populatie van wijken wordt opnieuw in verband gebracht met ongelijkheid, segregatie en negatieve buurteffecten. Daarom staat het streven naar gemengde wijken weer hoog op de agenda van Rijk, gemeenten en woningcorporaties. Tegelijkertijd wordt ook het ongemak dat met dit streven gepaard gaat zichtbaar. De evidentie van de meerwaarde van de gemengde wijk bij met name beleidsmakers en professionals in het fysieke domein kan lokaal tot ongemak leiden bij beleidsmakers in het sociaal domein en bij bewoners en wijkprofessionals. Het gesprek hierover zal daarom lokaal weer gevoerd moeten worden. En de tijden zijn duidelijk veranderd: enkel ingrijpen in de woningvoorraad om de complexe opgaven te tackelen in kwetsbare wijken is niet meer voldoende. Ook andere interventies rond samenleven in de wijk, overbruggend contact en werken aan veerkracht zijn nodig. Met andere woorden: we zijn op zoek naar gemengde én inclusieve wijken.

Wat willen we gaan doen en met wie?
In dit traject willen Platform31 en Movisie graag met gemeenten, woningcorporaties en lokale partners de ‘gemengde wijk’-gedachte actualiseren: de gemengde wijk als tussenstap naar de inclusieve wijk. We zoeken lokale coalities van drie tot vijf professionals uit zowel het fysieke als het sociale domein die een casuswijk aandragen waar zij aan de slag gaan met de gemengde en inclusieve wijk. Samen gaan we op zoek naar handelingsperspectieven: hoe kan het werken aan gemengde wijken anno 2022 bijdragen aan diverse, veerkrachtige en inclusieve wijken? Bewustwording en kennisuitwisseling staan hierbij centraal. Wat verwachten deelnemers van het streven naar gemengde wijken? Welke opbrengsten zou een ‘gemengde wijk’-strategie volgens hen moeten hebben voor de wijk? Wat is nodig om hier te komen? En welk pakket aan interventies is effectief?

Movisie en Platform31 zijn op zoek naar deelnemers die aan de vooravond staan van een aanpak van een wijk waarin het streven naar menging en inclusiviteit belangrijke elementen zijn. We zijn op zoek naar drie à vier casuswijken waar deelnemers:

  • met lokale partners het open gesprek willen voeren over menging en inclusie in hun wijk, onder leiding van Platform31 en Movisie;
  • een verkenning met ons aan willen gaan om bestaande lokale interventies in beeld te brengen rond menging en inclusie en na te denken over hoe de lokale aanpak verder te verstevigen;
  • samen willen komen om ook landelijk te leren van elkaars bevindingen en goede voorbeelden elders.

Meer weten? Ga dan snel naar www.platform31.nl en meld je wijk aan