Analyse coalitieakkoorden 2018: De wijk als integrerend beleidsniveau

16 juli, 2018 - Webredactie

Elke vier jaar analyseert Platform31 enkele coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de periode 2018-2022 duidden ze de akkoorden van 25 gemeenten: grote,- middelgrote en plattelandsgemeenten. Van Hulst in Zeeland tot Oldambt in Groningen, van Amsterdam tot Venlo en van Waalwijk tot Zutphen. Voor deze gemeenten keken ze in het bijzonder naar zes thema’s: ontwikkeling van de economie in stad en regio, toekomstbestendig wonen, activering van mensen die langs de kant staan, transformatie in het sociaal domein, de aanpak van problematische schulden, de transitie naar een duurzame samenleving.

Vergeleken met vier jaar geleden zijn het aanpakken van werkloosheid, verbeteren van de zorg en werken aan een aantrekkelijke stad nog steeds actuele thema’s. Daar worden twee nieuwe dossiers aan toegevoegd: het woondossier en het duurzaamheidsdossier. Aan gemeenten de uitdaging om op deze dossiers de technische en sociale verduurzaming te verbinden.

De wijk staat in een aantal gemeenten weer meer in de belangstelling. Niet alleen als het gaat over leefbaarheid, veiligheid, armoede en het bestrijden van eenzaamheid. Ook voor de verduurzaming van woningen en de transitie naar aardgasvrij staat een aantal gemeenten een wijkgerichte aanpak voor ogen. Het verbinden van partijen, doelen en middelen staat daarbij centraal. 

Zo gaat Den Haag aan de slag met Groene Energie Wijken om de komende tien jaar 25 tot 30 procent van de gebouwen van duurzame stroom en warmte te voorzien. Nijmegen wil ieder jaar het proces starten om twee wijken aardgasvrij te maken. In meer ontspannen marktgebieden investeren gemeenten als Emmen en Oldambt de komende beleidsperiode op het formuleren van woon- en leefbaarheidsvisies op wijkniveau met als doel de leefbaarheid op orde te houden, de economische potentie te benutten en verpaupering en leegstand tegen te gaan. 

Tenslotte valt op dat het koppelen van fysieke verduurzaming en sociale verduurzaming van buurten en wijken in vrijwel geen enkel coalitieakkoord wordt genoemd. Een gemiste kans. Alleen in Lelystad wordt een relatie gelegd tussen de verduurzaming van buurten en wijken en de (re)vitalisering ervan. 

Wellicht kan het concept van de verantwoordelijke stad de komende jaren verder worden uitgebouwd, zodat gemeenten elkaar helpen en van elkaar kunnen leren bij het realiseren van hoge ambities. Niet alleen door samenwerking in de eigen regio, maar ook op basis van verschillen en complementariteit. 

Download hier de analyse van coalitieakkoorden 2018 [pdf] van Platform31 met de door ons uitgelichte wijkgerichte onderdelen