Handige links

Een pagina vol handige links. Om even door te grasduinen en kennis te vergaren!

Alles over het basisinkomen en het groeiende draagvlak voor het basisinkomen zichtbaar maken.
http://www.basisinkomen2018.nl

Eropaf! wil een actief netwerk van professionals en betrokken vernieuwers vormen. In dit netwerk staat het uitwisselen van kennis en ervaring centraal. Ze gaan zoek naar de outreachende vernieuwing van de sociale sector.
http://eropaf.org/

Partijen verbinden, onderzoek doen en experimenteren met als doel: mensen prettig laten wonen, leven en werken. Dat is Platform31, dé kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. http://www.platform31.nl/

Op www.socialevraagstukken.nl publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.
http://www.socialevraagstukken.nl/site/

Omvang, aard en achtergronden van de problemen in uw wijk in één oogopslag
http://www.wijkwijzer.nl/

Binnenlands Bestuur is een kwalitatief platform voor ambtenaren en bestuurders in alle lagen van de overheid.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 26 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. De leden zijn bewonersgroepen.  Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.
http://www.lsabewoners.nl/

Het programma Sociaal Werk in de Wijk (SWW) wil een impuls geven ter versterking en bevordering van de professionele kwaliteit van sociaal werk in de eerste lijn. Binnen het programma willen wij sociaal werkers ondersteunen bij het zorgen voor en empowerment geven aan kwetsbare burgers en hun omgeving.
http://www.sociaalwerkindewijk.nl/

De complete canon over het sociale werk.
http://www.canonsociaalwerk.eu/nl/

Voor professionals die zich bezighouden met gebiedsvraagstukken in wijken, dorpen en steden biedt De School voor Gebiedsgericht Werken een breed en gespecialiseerd aanbod aan cursussen en opleidingen. http://www.svgw.nl/

Rode Wouw is een participatiehuis. De werkzaamheden richten zich op het ontwerpen, uitvoeren, adviseren, managen van processen van bewonersparticipatie.
http://www.rodewouw.nl

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.
https://www.movisie.nl

RUIMTEVOLK is een multidisciplinair inspiratieplatform en werkplaats voor steden, dorpen en regio’s.
http://ruimtevolk.nl/etc

De ABCD-methode gebruikt de capaciteiten en vaardigheden van bewoners, lokale organisaties en instituties om de sociaaleconomische ontwikkeling van een buurt op duurzame wijze te bevorderen. Zelfsturing is hierbij het uitgangspunt.
http://www.participatiewijzer.nl/De-Participatiewijzer/Databank-methoden/ABCD-METHODE

#Krachtproef is een netwerk waaraan meer dan honderd opbouwwerkers zich hebben verbonden.
Bij #Krachtproef gaat het om de ontwikkeling van het vak opbouwwerk van, met, voor en door opbouwwerkers.
http://www.krachtproef.com/

Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid
http://www.lcgw.nl/

Op deze website, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals, vind je het dashboard dat is onderverdeeld in de 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. Je kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar je gemeente staat.
http://www.waarstaatjegemeente.nl/

Ook zo benieuwd wat er allemaal in jouw stad, dorp, buurt of straat gebeurt? Wat waren die sirenes die ik net langs hoorde komen? Heeft mijn buurman wel een kapvergunning aangevraagd voor die boom in zijn voortuin? Is de bakker aan de overkant van mijn straat echt failliet? Vind het allemaal op OOZO.nl!
http://www.oozo.nl/

Gemeente Schoon is een onafhankelijk kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de aanpak van zwerfafval.
http://www.gemeenteschoon.nl/

Alles over de Doe-democratie
http://doedemocratie.net/

‘Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen’. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie.
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Alles over ruimtelijke planner Zef Hemel
http://www.zefhemel.nl/

CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer.
http://www.crow.nl/

Interessante documentaires terugkijken doe je via
http://www.npodoc.nl/

De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.
http://www.universiteitvannederland.nl/

Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein uit te wisselen.
http://www.stadswerk.nl/default.aspx

Aedes vereniging van woningcorporaties staat voor de belangenbehartiging van 346 leden.
http://www.aedes.nl/content/homepage/home.xml

IPW handelt met overtuiging in publieke waarde en publieke waarden.
http://www.publiekewaarden.nl/

Alles van schrijver en historicus Rutger Bregman
http://www.rutgerbregman.nl/

De Democratic Challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Want een zichzelf respecterende democratie doet aan regulier onderhoud. De Democratic Challenge is bedoeld om samen het noodzakelijke onderhoud aan de lokale democratie een flinke impuls te geven!
http://democraticchallenge.nl/