Werkprogramma’s

1. Digitale innovatie voor gebiedsgericht werken

(Inleiding Patrick van der Zanden)

Het nut van data voor een vestigingsplaatsonderzoek. Hoe gaan SPAR Holding i.s.m. Kirkman Company om met data t.b.v. marktonderzoek en ontwikkelingen binnen steden en wijken?

Workshop 1 Buurtkijker. Leefbaarheid én Sociale Veerkracht. Gemeente Eindhoven heeft via een gemeentebreed project en in samenwerking met alle woningcorporaties én een aantal belangrijke sociale partners een datagedreven instrument ontwikkeld voor leefbaarheid & sociale veerkracht op buurtniveau. In deze workshop wordt toelichting gegeven op het instrument, de totstandkoming en de samenwerking en is ruimte voor interactie. Ook zal de relatie met Brede Welvaart aangestipt worden. Alvast warm draaien? Klik hier.

Workshop 2 Komen tot interventies. We streven allemaal naar impactrijke interventies, maar hoe komen we daartoe? In deze workshop presenteren we een aantal innovatieve manieren om gebiedsgerichte problematiek aan te pakken. Inzet van Technologie, Design & Kennis maken een nieuwe manier van werken mogelijk.

2. Door samenwerking meer impact

(Thom Aussems, Marije Rhebergen, Eveline Wauters)

Thom is voormalig bestuurder bij woningcorporatie Trudo en schreef twee lijvige boekwerken over de geschiedenis van de stad. Hij verzorgt de introductie.

In de workshops gaat het over de betrokkenheid van het bedrijfsleven en maatschappelijke partners bij de belangrijke vraagstukken van vandaag. Maar hoe deed Philips dat in Eindhoven? En wat leren we daarvan? Het betreft hier een combinatie van twee workshops.

Workshop 1 1+1= meer impact. Brede Welvaart… Een abstract begrip dat uiteindelijk gaat over hele concrete en dagelijkse zaken in het leven van vele mensen. Hoe woon je? Hoe gaat het met het klimaat? Kan mijn kind veilig opgroeien? Zijn er genoeg banen? Kan ik deze maand nog rondkomen? Er is dus iets aan de hand in het samenspel van bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties, onderwijs e.a. In de Brainport regio slaan deze spelers de handen ineen in impactvolle programma’s, waarin eenieder de eigen expertise inbrengt voor maatschappelijke impact; op weg naar de Brede Welvaart. De successen maar ook de weg van vallen en opstaan zullen we met je delen in deze workshop. Deze workshop geeft inzicht in het partnerschapmodel en sluit nauw aan bij de onderstaande workshop ‘Van Visie naar Slagkracht’, waarin de concrete uitwerking en resultaten van dit partnerschapmodel gedeeld worden aan de hand van een (gezamenlijk) Geldzorgenprogramma in de regio.

Workshop 2 Van visie naar slagkracht. Alleen al in Eindhoven leven meer dan 10.000 huishoudens met problematische schulden. Maatschappelijke partners binnen het sociaal domein signaleren dat mensen veel te laat aan de bel trekken als zij hulp nodig hebben bij geldzorgen. Terwijl als zij eerder in beeld komen, de exponentieel stijgende schulden zouden kunnen worden voorkomen. Veel mensen met geldzorgen zijn medewerkers bij bedrijven in deze regio. 80% schaamt zich voor zijn of haar problemen en durft dit niet bespreekbaar te maken bij de werkgever. Terwijl structurele geldzorgen vaak leiden tot meer stress, een ongezonde levensstijl, lagere productiviteit en hoger ziekteverzuim.

3. Social design in je wijkaanpak

(Maartje Hermans, Arjan uit het Broek, Yasemin Arslan)

Samen bouwen we verder aan Woensel Zuid.

Voor het stadsdeel Woensel Zuid bouwen we aan het Pact Woensel Zuid. Kenmerkend voor de Eindhovense methode is het inzetten van social design in de wijkaanpak. In deze workshop laten we zien hoe het afgelopen jaar samen met bewoners en partners gewerkt is aan dit Pact. Naast deze toelichting is er volop de mogelijkheid om te reflecteren vanuit eigen ervaringen; zowel vanuit de Eindhovense praktijk als ontwikkelingen elders in het land. Wil je na het LPB Congres je wijkaanpak de Eindhovense Vibe meegeven? Schrijf je dan vooral in voor deze workshop!

4. Samenleven in verscheidenheid – (sluimerende) polarisatie te lijf

(Vincent Anker m.m.v. Kennisplatform Inclusief Samenleven en Expertiseteam Sociale Stabiliteit)

Wat is polarisatie, hoe herken je het en wat kun je er tegen doen? Eén ding is zeker ‘investeren in vredestijd is het devies. In deze workshop gaan we samen onze awareness van (sluimerende) polariteiten op wijkniveau vergroten.

Vanuit een theoretisch kader van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) dalen we af naar de Eindhovense praktijk en stap je actief in de (bekende) schoenen van de wijkwerker. Wat doe je als het dreigt te escaleren door een manifestatie van een actiegroep? En hoe voer je een verbindende dialoog waar luisteren centraal staat? We gaan het niet alleen vertellen, je gaat het ook echt ervaren! 

5. Kijk op de Toekomst van Borkel en Schaft 2.0

(Peter Franken en leden van Dorpsinitiatief Borkel en Schaft)

Het landelijke Borkel & Schaft is met ca. 1000 inwoners de kleinste kern van de gemeente Valkenswaard (31.000 inwoners). Een trotse gemeenschap, iedereen staat voor elkaar klaar, maar het dorp kent ook problemen en uitdagingen.

Workshop 1 Een leerzame wandeling door en rond het dorp. Onderweg bespreken we wat de invloed van vrijkomende agrarische bedrijven is op de leefbaarheid. Nemen paardenbedrijven zoals Tops International Aren nog meer ruimte in? Is een grotere diversiteit aan bedrijven niet wenselijker?

Workshop 2 In het Dorpshuis gaat het Dorpsinitiatief met u in gesprek. De dorpsvertegenwoordiging vertelt over hun werkwijze, behaalde resultaten en de door hen zelf ontwikkelde toekomstvisie waarmee ze de gemeente voedt met hun eigen ideeën. Ook sparren ze graag met jou over de toekomst van het Dorpshuis. Een waardevolle plek voor de hele gemeenschap, maar met een kwetsbare exploitatie. Hoe blijft een dergelijke voorziening toekomstbestendig?

6. Help de vrijwilliger verzuipt! – WIJeindhoven – Buurt in bloei

(Elske Janssen)

Buurt in Bloei, een waardevolle aanpak? Ja! De maatschappij verandert voortdurend. Zo ook op het gebied van vrijwilligerswerk. Samen met vrijwilligersorganisaties brengen we de trends van de afgelopen decennia in beeld. Wat zijn de effecten van die trends op de vrijwilligers(organisaties) van nu?

Workshop 1 Maak kennis met de Buurt in bloei- aanpak en leer deze in te zetten om vrijwilligers te werven.

Workshop 2 We verdiepen ons in wat vrijwilligers nodig hebben om de vraag vanuit de maatschappij aan te kunnen. Een vraag die steeds zwaarder wordt. Waar ligt de grens van vrijwilligerswerk?

7. De stem van de bewoner als basis voor keuzes op aanpak leefbaarheid

(Roy Beijnsberger, Annelieke de Poorter)

Gemeente Eindhoven zet de Buurtkijker en de Monitor Brede Welvaart in om te werken aan welvaart en welzijn voor haar inwoners. Woningcorporatie Woonbedrijf zet de Fijn Wonen Monitor in voor haar strategisch resultaatgebied ‘Fijn en ongestoord wonen’ voor haar bewoners. Wat hebben deze manieren van kijken en luisteren gemeen en waarin vullen ze elkaar aan? En ben je nieuwsgierig naar hoe impliciet belevingsonderzoek behoeften en emoties kunt kwantificeren? Dan ontvangen we je graag.

Teruglezen: Presentatie handout

8. Rondleiding over Strijp S (“de verboden stad”) 

Een uniek industrieel erfgoed in binnenstedelijke herontwikkeling. De robuuste voormalige Philipsfabrieken stralen de energie en kracht uit van vroeger. Transformatie van formaat naar een dynamische creatieve stadswijk, waar samensmeltingen ontstaan tussen bewoners, bedrijven en bezoekers. De stadsgids neemt je mee in belevenisvolle storytelling omtrent de geschiedenis en transformatie van Strijp-S. Ook nieuwe initiatieven zoals duurzaamheid komen aan bod.

9. Gebiedsgerichte aanpak energie- en warmtetransitie

(Petra Hofman, Gino Hofman en Mara Midiere)

In dorpen, wijken en buurten wordt de klimaatopgave concreet met bijvoorbeeld ontwikkelingen voor een warmtenet of het isoleren van woningen. Met het juiste samenspel bundel je krachten en sluit je aan bij eigen identiteit, kenmerken en opgaven van het gebied. In Wijk van de Toekomst zetten bewoners, ambtenaren en andere initiatiefnemers stappen om de leefomgeving toekomstbestendig te maken.

Workshop 1 Een workshop over de Gelderse Wijk van de Toekomst aanpak waarmee we startende wijken een vliegende start geven bij de energie- en warmtetransitie.

Workshop 2 Een dialoogsessie op basis van de inzichten uit de Wijk van de Toekomst Academie 2022 die we met Tilburg University organiseerden rond de vraag “hoe geven we vorm aan de toekomst?”

10. Wijk- en kerndemocratie: hoe dan? prikkelende voorbeelden uit België en Nederland

(Hanne Bastiaensen en Jornt van Zuijlen)

In dit programma gaan we aan de slag met bewonersinvloed in wijken en kernen. Na een parade van vernieuwende democratieprojecten uit Nederland en België gaan we in 2 verdiepende sessies aan de slag.

Workshop 1 Ontwerp je eigen wijkbegroting

Workshop 2 Maak een scan voor versterking van wijkdemocratie in jouw wijk. Deze sessies wordt verzorgd door 2 democratiespecialisten: Hanne Bastiaensen uit België en Jornt van Zuijlen uit Nederland.

11. Slagkracht in de wijk 

(Matthijs Uyterlinde, Verwey Jonker Instituut en Mirjam Fokkema, Platform31)

Op veel plekken in het land zijn kwetsbare gebieden waar inwoners kampen met werkloosheid, schulden, criminaliteit en kansongelijkheid in onderwijs en gezondheid.

Hoe kan de groeiende tweedeling en sociale segregatie in buurten, wijken, steden worden teruggedrongen en daarmee de kansengelijkheid van bewoners vergroot worden? Welke integrale oplossingen zijn nodig?

Opgaven in deze wijken zijn fors, denk aan de verduurzaming, van ’t gas af, aanpak ondermijning en veiligheid vanuit de wijken. Ondanks deze ontwikkelingen is niet gezegd dat de veerkracht van burgers niet aanwezig is, de groei van de coöperatieve samenleving is ook in deze wijken zichtbaar. Woningcorporaties krijgen meer ruimte om bij te dragen aan leefbaarheid mede door een wetwijziging in de Woningwet en door de verdichtingsopgave komt de discussie over gemengde wijken weer op gang.

De urgentie voor een brede gebiedsgerichte aanpak in de meest kwetsbare wijken van Nederland is terug van weggeweest. Vanuit uiteenlopende domeinen zijn er kansen om gebiedsgericht tot meer synergie en vooral vernieuwing te komen. Daar zijn lokaal focus en visie voor nodig, evenals landelijk structurele aandacht en financiële ondersteuning. Ook de betrokkenheid van de samenleving, vanuit de bewoners en ondernemers van de kwetsbare wijken en het maatschappelijk middenveld, is voor de brede wijkaanpak van groot belang. In de sessie gaan we in gesprek over de wijze waarop slagkracht in de wijk versterkt kan worden door de inzet van bewoners, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, investeerders, gemeenten en met ondersteuning van Rijksprogramma’s.

Wil je meer weten? Lees dan het praktijkboek Slagkracht in de wijk.

En voor de liefhebber ook:

12. Schaalsprong Eindhoven: wat betekent dat en hoe doe je dat (midden)in je stad?

(Frank van Swol e.a.)

Brainport groeit, en veel harder dan de andere economische kerngebieden in ons land. Deze economische groei leidt tot meer banen, dat vraagt om werklocaties en vervolgens ook om woningen. Dat veroorzaakt mobiliteitsgroei en -opgaven. En heel veel andere opgaven, van energie, klimaat tot maatschappelijke vraagstukken.

Eindhoven heeft een strategie om die groei tussen nu en 2040 in goede banen te leiden. En dat vertalen we in een programmatische aanpak. Dat programma zet in op de belangrijkste verstedelijkingsopgaven en bereikbaarheid. Een belangrijk gebied waar deze opgaven samenkomen is het stationsgebied, Eindhoven Internationale Knoop XL. Daar wordt een nieuw stadshart gerealiseerd, met 8.5000 woningen, werklocaties en voorzieningen, in combinatie met een enorme opgave voor de mobiliteitsknoop van Zuid-Nederland.

Meer weten? Klik hier.

Heb je nog vragen, mail dan naar congres@lpb.nl.