Van Wijken Weten

2 december, 2018 - Webredactie

door Ronald Paping >>

In Arnhem werken we samen in de wijken. Als wethouder wonen en wijkwethouder Malburgen een mooi moment om hier bij stil te staan. ‘Van Wijken Weten’ zo noemen we de wijkaanpak in Arnhem. Ambtenaren (teams leefomgeving) en budgetten zijn hiervoor letterlijk in de wijk geplaatst om zo het wijkgericht werken vorm te geven. Malburgen was een van de eerste pilots waar deze aanpak werd ingevoerd. Nu, drie jaar later, is het een mooi moment om te kijken hoe de samenwerking in de wijk verloopt.

De wijkaanpak heeft aanvankelijk goed gewerkt. Er zijn mooie resultaten geboekt op zowel fysiek als sociaal terrein. Als je vraagt wat er in een wijk speelt, zijn veel zaken terug te brengen tot de woningen en de bewoners daarvan. Zo bestaat de wijk Malburgen voor 60% uit corporatiebezit. De rest van de koopwoningen zijn oud corporatiebezit. Echt een gespikkelde wijk zoals dat zo mooi heet.

De corporaties spelen dan ook een grote rol in de wijk. Zij hebben de mogelijkheid om te investeren in hun bezit en directe ruimte daaromheen en kennen hun bewoners door en door. Maar ook zij zijn gebonden aan wetgeving en ook in Malburgen wordt passend toegewezen. Door een afname van investeringen, ook in leefbaarheid, gecombineerd met eenzijdigheid in de toewijzing (door strikt hanteren van de Brusselse inkomensgrens, toewijzing moeilijke doelgroepen en inkomensafhankelijk huurbeleid), zien we een toename van risico’s. Voor Malburgen heeft dit als gevolg dat er delen zijn waar mensen met multiproblematiek geclusterd wonen. Een veelheid aan problemen betekent vaak ook een veelheid aan organisaties welke ondersteuning bieden. Om in deze veelheid het doel niet kwijt te raken is samenwerking tussen partners cruciaal maar ook een andere kijk op de volkshuisvesting.

Samenwerking
Vanuit de corporaties is dan ook het project ‘Achter de voordeur’ gestart. Samen met de teams leefomgeving, sociale wijkteams, corporaties, politie en zorgorganisaties wordt afstemming gezocht om de mensen gezamenlijk te kunnen helpen. Zowel door een individuele benadering als door maatregelen die de leefbaarheid verbeteren.

Andere kijk op volkshuisvesting
In het recente Rigo-onderzoek Veerkracht in het corporatiebezit wordt gewezen op de toenemende risico’s in corporatiewijken voor de leefbaarheid. Volgens mij moeten we zorgen voor meer gemengde en krachtigere wijken. Daarvoor is het nodig dat de corporatiesector voor bredere groepen toegankelijk is; een universeel stelsel van volkshuisvesting in plaats van een residuele. Dit vraagt van corporaties een meer offensieve opstelling: meer investeren in nieuwbouw en kwaliteit van woningen en in de leefomgeving. De rijksoverheid zou hiervoor de condities moeten creëren door verruiming in de Woningwet en het afschaffen (of omzetten) van maatregelen (zoals de verhuurderheffing en de ATAD) die de investeringsmogelijkheden van corporaties beperken en de betaalbaarheid onder druk zetten.

Ronald Paping
Wethouder wonen, Gemeente Arnhem

Dit blog verscheen eerder op www.platform31.nl