Programma Leefbaarheid en Veiligheid

We werken als LPB samen met verschillende partners in een nieuw landelijk Programma Leefbaarheid & Veiligheid. Verschillende burgemeesters hebben afgelopen zomer aan de bel getrokken om de wijkaanpak weer op de landelijke agenda te krijgen. Ondertussen werken we met Platform31, Movisie en LSA samen om zoveel mogelijk op te halen uit de wijken, van wijkambtenaren en wijkbewoners. Over hoe we samenwerken en wat voor informatie we gebruiken om ons handelen te bepalen. Niet om een nieuw boekje te publiceren die in lades verdwijnt, maar om structureel van elkaar te leren en verschil te maken in de wijken waar het moet. Doe je mee?

Op deze pagina vind je de informatie en de links om je aan te melden of te informeren bij onze samenwerkingspartners. Ga direct naar www.WijkWijzer.org om je te verdiepen in alle publicaties en onderzoek.

Achtergrond
Over het algemeen gaat het goed met de leefbaarheid en veiligheid in ons land. Maar er zijn ook gebieden, wijken en buurten waar het de verkeerde kant dreigt op te gaan. Deze gebieden hebben te maken met een (uiteenlopende) combinatie en opeenstapeling van problemen met betrekking tot onderwijs, werk/armoede/inclusie, veiligheid/ondermijning, wonen en gezondheid. Betreffende gemeenten richten zich al langer op een integrale verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in deze gebieden, maar een extra inspanning is vereist.

Tweesporenaanpak
In het programma Leefbaarheid en Veiligheid werken we langs twee samenhangende sporen.

  • Het eerste spoor betreft een verkenning en – waar nodig en mogelijk – benutting van integrale ontwikkelingsmogelijkheden in 16 grotere stedelijke vernieuwingsgebieden, waarbij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid een belangrijke inspiratiebron is.
  • Het tweede spoor betreft een verkenning en beproeving van gebiedsgerichte handelingsperspectieven. Daarbij wordt de aandacht nadrukkelijk niet beperkt tot de 16 centraal gestelde stedelijke vernieuwingsgebieden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met gemeenten, maatschappelijke partners en kennisinstellingen. In dit spoor is specifieke aandacht voor ervaringsgericht leren, kennisdeling en (bewoners)participatie.

Samenwerken in een leernetwerk
Onderdeel van spoor 2 is een leernetwerk, gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van (stedelijke) problematiek. Voor de uitwerking hiervan heeft BZK een consortium gevormd met Platform31, Movisie, het LPB en de LSA. Samen hebben we www.WijkWijzer.org ontwikkeld, om je te verdiepen in alle publicaties en onderzoek.

Meedoen
Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen, maar willen je vooral vragen om zelf bij te dragen. De andere partijen startten verschillende trajecten waar de hulp van wijkambtenaren en hun netwerken onmisbaar zijn. Download hier ook alle publicaties van het Programma Leefbaarheid & Veiligheid.