Samenwerking gemeente en dorpsbelangenvereniging is zoektocht

28 december, 2022 - Webredactie

Dit artikel verscheen eerder op www.movisie.nl

Het speelveld van de lokale politiek is volop in beweging. Decentralisatie en schaalvergroting beïnvloeden de manier waarop gemeenten kwesties op dorpsniveau aanpakken. Want hoe doe je dat als het gebied waarover het gaat steeds verandert? Movisie zoomt in op de Drentse gemeente De Wolden. Hoe kijken het college en dorpsbelangenorganisaties uit de veertien dorpskernen aan tegen hun samenwerking? ‘Doordat je er samen over kunt praten, ontstaat helderheid over wat je van elkaar mag verwachten.’ Movisie begeleide gemeente en verenigingen op zoek naar hun onderlinge rollen. 

Komend uit de Randstad solliciteerde burgemeester Inge Nieuwenhuizen van De Wolden destijds op haar functie vanwege de bestuurscultuur en grote betrokkenheid van inwoners. ‘De dorpsverenigingen hier zijn zeer actief. Ze vormen een representatieve laag uit de gemeenschap, van jong tot oud, en zitten geregeld bij onze vergaderingen op de tribune. Recent hoorde ik bijvoorbeeld dat de dorpsvereniging in Drogteropslagen alle deuren langsging om een goed beeld te krijgen voor de nieuwe dorpsvisie. Dat geeft wel aan hoe maximaal de betrokkenheid is. Daarnaast blijkt uit de Welvaartsmonitor dat onze inwoners heel tevreden zijn. Dat komt onder andere door het nabuurschap dat hier hoog in het vaandel staat, maar ook doordat inwoners actief worden betrokken bij het besturen van onze gemeente. Zo is er een subsidieregeling, Initiatiefrijk De Wolden, waarmee de gemeenteraad projecten ondersteunt van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente.’

Ruimte maken voor aanspreekbaarheid
Suzanne Lammers – van Maanen is als dorpencontactfunctionaris het eerste aanspreekpunt voor de dorpen en dorpsbelangenorganisaties. ‘Ik doe mijn werk samen met een collega – om maar aan te geven dat de gemeente er bewust ruimte voor maakt om aanspreekbaar te zijn. We vormen de smeerolie tussen de gemeente en de dorpen. Waar nodig maken we inwoners die vragen hebben wegwijs in gemeenteland; we leggen connecties, daarom zou ik onze functie nog liever die van ‘verbinder’ noemen. Ook zit ik geregeld om tafel met het bestuur van dorpsbelangenorganisaties. We behandelen subsidieaanvragen die vanuit Initiatiefrijk De Wolden ingediend worden door inwoners en adviseren het college. Ook die lijnen zijn kort.’

Rollen definiëren 
In De Wolden zijn gemeente en dorpsbelangenverenigingen bezig met een open gesprek over hun rollen. Nieuwenhuizen: ‘Movisie heeft ons geholpen die rollen te definiëren: de representatieve rol, de verbindende rol, de adviserende rol en de activerende rol. Die rol verschilt per belangenvereniging of zelfs per casus. De verwachtingen over deze rollen dienen van tevoren afgestemd te worden met de belangenverenigingen en de gemeente, om ruis te voorkomen. Als je bijvoorbeeld over Ruimtelijke Ordening praat, is het voor Dorpsbelangen best ingewikkeld om te bepalen wat hun positie is. Zijn ze adviserend, leggen ze de verbinding met de gemeenschap en zorgen ze dat de juiste personen aan tafel komen, zijn ze vooral activerend? Dat is zoeken, het mag ook weer niet te politiek geladen worden.

Lees verder op www.movisie.nl