Publicatie: Werken aan opgaven in de wijk

2 december, 2020 - Webredactie

Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven? Platform31 onderzocht de werkwijze in vier gemeenten en bundelde de voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen in de publicatie ‘Werken aan opgaven in de wijk’.

Steeds meer gemeenten leggen zich toe op gebieds- of opgavegerichte werkwijzen, met als doel beleidsontwikkeling en financieringsstromen te ‘ontschotten’ en tot maatwerk in beleid- en planvorming op wijkniveau te komen en sectorale geldstromen te bundelen en te richten. Deze initiatieven vormen een beleidsreactie op een samenspel van ontwikkelingen: de decentralisaties van allerlei rijksbeleid, de groeiende leefbaarheidsverschillen tussen goede en slechte wijken en de komst van nieuwe beleidsopgaven die in de bestaande stadswijken landen, zoals de energietransitie en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

In dit rapport analyseren we de gebiedsgerichte werkwijze van vier gemeenten: Assen (Mijn Buurt Assen), Enschede (Stedelijke Investeringsafweging en Dynamische Investeringsagenda), Groningen (Wijkvernieuwing 3.0) en Rotterdam (Nationaal Programma Rotterdam Zuid). Vier casusbeschrijvingen bieden inzicht in de verschillende wijzen waarop met partners wordt samengewerkt, hoe de organisatiestructuur (inclusief bestuurlijke positionering en ambtelijke ondersteuning) wordt vormgegeven en hoe opgaven aan elkaar worden gekoppeld om tot een samenhangende aanpak te komen. Hoewel een gebiedsgerichte aanpak maatwerk is, reiken de conclusies concrete lessen en bouwstenen aan voor andere gemeenten die gebiedsgericht aan de slag willen.

Download hier de publicatie van Platform31 Werken aan opgaven in de wijk