Gezocht: programmaleider WijkWijzer

13 februari, 2024 - webredactie

Onder de vlag van WijkWijzer hebben zes organisaties de afgelopen drie jaar, in nauwe afstemming met het ministerie van Binnenlandse Zaken, een samenwerkingsverband opgebouwd. Om kennis, leren en netwerkontwikkeling voor leefbare en veilige wijken aan te jagen. Het samenwerkingsverband wordt de komende jaren verder uitgebouwd tot een programmatische samenwerking. Met de betrokken gemeenten, hun lokale samenwerkingspartners en bewoners willen de WijkWijzer-partners verschil maken in wijken. Hiervoor zoeken de WijkWijzer-partners binnen de aangesloten gemeenten een programmaleider.

NPLV en WijkWijzer

Met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV), dat minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in juli 2022 presenteerde, wil het Rijk de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in 15-20 jaar op orde brengen en het perspectief van bewoners verbeteren. Dit sluit aan bij de ambitie die de zes samenwerkende organisaties in nauw partnerschap met het Ministerie van BZK de afgelopen drie jaar gezamenlijk hebben ontwikkeld.

Samenwerkingsverband

De zes samenwerkende organisaties zijn: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), het Landelijk Platform Buurt- en Wijkgericht Werken (LPB), het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), Movisie, Platform31 en het Verwey-Jonker Instituut. Iedere organisatie beschikt over eigen expertise en zet zich in voor specifieke doelstellingen en doelgroepen. We delen het besef dat samenwerking nodig is om onze gemeenschappelijke ambitie te verwezenlijken. Onze organisaties bestrijken de domeinen sociaal, fysiek en veiligheid en we beschikken bovendien over een breed netwerk in en rond de wijken waarom het gaat.
In de komende jaren voeren de zes organisaties van WijkWijzer tal van projecten uit om het verschil te kunnen maken in wijken. Dat doen de organisaties vanuit een gezamenlijk Kernteam en met inzet vanuit de eigen organisaties. Om te zorgen voor synergie tussen de verschillende projecten en het WijkWijzer als geheel, intensiveren en professionaliseren we de samenwerking verder.

De rol van programmaleider

Om te zorgen voor voldoende kracht in de samenwerking tussen de partijen, wordt een programmaleider aangesteld. Deze programmaleider is verantwoordelijk voor het samenspel in de hele meerpartijensamenwerking van WijkWijzer. Het betreft een rol voor minimaal 12 uur per week met een beoogde start op 1 april 2024. De uren kunnen worden uitgebreid, afhankelijk van de groei van Wijkwijzer, naar een programma-organisatie. Na 6 maanden volgt een evaluatie, en worden het profiel en de invulling ervan eventueel aangepast.

De taken van de programmaleider betreffen:

 • Leiden van overleg en samenspel in het Kernteam
 • Toezien op inhoudelijke afstemming tussen de drie programmalijnen en de projecten daarbinnen
 • Schakel vormen tussen het kernteam en directie overleg
 • Organiseren van de jaarlijkse WijkWijzer cyclus, zoals ontwikkeling jaarplan, evaluatie, verantwoording.
 • Organiseren, ontwikkelen en onderhouden van de samenwerking tussen organisaties met hun eigen cultuur en structuur.
 • Organiseren van de verbinding met relevante externe partners
 • Zorgen voor afstemming tussen partners op niveau van directeuren en besturen
 • Zorg dragen voor het penvoerderschap: financiële en administratieve voortgang en de opdrachtnemer-opdrachtgever-relatie met BZK.
 • Zorg dragen voor de inhoudelijk-strategische afstemming, namens het Kernteam

Voor de invulling van de rol van programmaleider Wijkwijzer zijn we op zoek naar iemand met de volgende competenties en kwaliteiten:

 • Ervaring en affiniteit met de inhoudelijke thema’s van WijkWijzer: leefbaarheid en veiligheid, gebiedsgericht werken en -beleid.
 • Ervaring en affiniteit met de thema’s van de WijkWijzer-samenwerking: leren, kennis, en netwerken
 • Kunnen verbinden van thema’s op meerdere abstractieniveaus
 • Enthousiasme voor en ervaring met het vormgeven van een samenwerkingsverband in ontwikkeling
 • Inventief bij het creëren van nieuwe verbindingen en aanpak in de samenwerking
 • Bestuurlijk denken en handelen
 • Horizontaal en verticaal kunnen afstemmen en richting geven
 • Zo nodig kunnen escaleren naar het directie-overleg
 • Het leuk vinden om de eigen functie te ontwikkelen en mee te laten bewegen met de ontwikkeling van de samenwerking

Praktische informatie

Werk je bij een van de gemeenten aangesloten bij LPB en wil je graag meer weten over de rol? Mail naar info@lpb.nl.

Heb je interesse in de rol? Laat het ons uiterlijk 29 februari weten door een mailtje te sturen naar vacature@verwey-jonker.nl. Het is fijn als je daarin ook direct deelt waarom je interesse hebt, welke aanknopingspunten je ziet en bijvoorbeeld welke ervaring je al hebt met dit type taken.

Naar aanleiding van je mail plannen we een gesprek in om verder te verkennen of het een goede match zou zijn.