Deelnemers gezocht voor de Wijklabs

28 april, 2022 - Webredactie

In de Wijklabs werkt Platform31 aan oplossingen voor actuele, integrale en gebiedsgerichte vraagstukken uit de wijk. We nodigen LPB-leden uit om inhoudelijke knelpunten, complexe kwesties en procesvragen omtrent een (kwetsbare) wijkaanpak voor te leggen aan ons onafhankelijke kwaliteitspanel van experts, bestuurders en professionals. Samen komen we vervolgens tot nieuwe, nuttige en inspirerende aanbevelingen voor de vraagstukken die spelen in uw wijk.

Wat is een Wijklab?
Een Wijklab is een bijeenkomst waarin we werken aan oplossingen voor actuele en gebiedsgerichte vraagstukken in kwetsbare wijken. De werkvorm is vergelijkbaar met een hogedrukketel: een confrontatie in één dag tussen een expertpanel – samengesteld door Platform31 – en lokale bestuurders, beleidsmakers, professionals en bewoners uit de wijk. Zet het Wijklab in, leg kwesties voor en doe uw voordeel met het advies. Het Wijklab biedt de mogelijkheid om wijkplannen, inhoudelijke of procesmatige vraagstukken voor een bepaald gebied in gezamenlijkheid en met een brede blik onder de loep te nemen.

Voorbeelden van vraagstukken die we kunnen behandelen:

  • een specifiek knelpunt binnen een gebiedsgerichte aanpak, zoals de samenwerking tussen gemeente, woningcorporatie en een welzijnsorganisatie in de wijk;
  • het doorontwikkelen van een kans binnen een aanpak, zoals het benutten van koppelkansen tussen het sociaal domein en het fysieke domein;
  • het behandelen van een dilemma binnen een aanpak, zoals beperkte betrokkenheid onder bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners;
  • reflectie op een project of een aanpak, specifiek gericht op één wijk.
Wat vragen we van u? 
Als uw gebiedscoalitie een prangend vraagstuk over uw wijkaanpak heeft en dat met een expertpanel wil ontleden, organiseert Platform31 graag met u een Wijklab. Hierbij is een open houding van alle betrokken partijen van cruciaal belang. Verder vragen we u concreet om de ontmoeting te arrangeren van het WIjklabpanel met het projectteam, de bewoners en bestuurders. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend: de uitkomsten worden voorgelegd aan lokale bestuurders en onder het landelijke Platform31-netwerk verspreid. Uw gebiedscoalitie stelt zich kwetsbaar op, maar vreemde ogen kunnen dwingen én inspireren.Platform31 verzorgt de voorbereiding (in overleg), een startnotitie, de voorzitter, de externe deelnemers, de uitnodigingen en het schrijven en verspreiden van het verslag. Uit de partners van Platform31 en Wijkwijzer worden ongeveer 7 à 8 panelleden gekozen. Dit zijn bij ieder Wijklab andere personen, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen. Willem van Spijker (Van Vieren) zal het gesprek en proces van de Wijklab begeleiden.

Inschrijven
Wilt u het Wijklab uitnodigen in uw wijk? Vul dan het inschrijfformulier vóór 29 mei in. Introduceer de wijk en probeer kort de vraagstukken te duiden. Wat speelt er en waarom is een frisse blik van buitenaf gewenst? Welke domeinen en organisaties zijn betrokken? Wat zijn volgens jullie de kansen en knelpunten? De Wijklabs zijn maatwerk: afhankelijk van het ingezonden vraagstuk stellen we vooraf met de vraaghouder(s) een programma vast en formuleren we een hoofddoel.Ga hier naar het inschrijfformulier van Platform31