Webinar Participatiemoe(d)

29 juni 2021

Gemeenten hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen te betrekken bij de planvorming in tal van domeinen. Naast de formele democratische structuren is daarom de afgelopen decennia een bont bouwwerk neergezet van burgerparticipatie. Dat gaat van traditionele inspraakavonden, tot buurtbudgetten, digitale vragenlijsten en wijkraden. In navolging van de vele kritieken op de ‘participatiesamenleving’, die vaak gaan over de te hoge verwachtingen van actieve burgers, zien we ook bij beleidsparticipatie een vorm van ‘participatiemoeheid’ de kop opsteken. Deze speelt zowel aan de kant van de burgers en ondernemers als aan de kant van de lokale overheid. De eerste groep is vaak gefrustreerd over de grote hoeveelheid tijd die participatieprocessen kosten en de geringe ‘opbrengsten’. Processen van participatie zijn voor deelnemers vaak onduidelijk en frustrerend waardoor ze snel afhaken. Dit geeft een kleine groep wel actieve burgers een buitengewoon grote invloed. Dit is vaak één van de argumenten die gemeenteambtenaren tegenstaan bij participatie: de dominantie van de usual suspects.

Het Platform Stad en Wijk constateert dat in het licht van de vele ruimtelijke en sociale uitdagingen in steden en wijken en de weerbarstige ervaringen met beleidsparticipatie, er nu urgentie is om deze participatiemoeheid verder te duiden en te kijken naar een medicijn. In het afgelopen half jaar hebben we hier onderzoek naar gedaan onder zowel burgers als professionals en hebben we de kennis van diverse lectoraten gebundeld in een digitaal magazine, die ook in juni zal verschijnen. Tijdens deze bijeenkomst willen we onze bevindingen met u delen en horen we graag meer over uw ervaringen.

aanmelden