Gebiedsgericht voorbeeld: Onderzoek burgerinitiatieven Wassenaar Leidschendam e.o.

De Rekenkamercommissie van Oegstgeest, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg heeft 71 burgerinitiatieven langs de lat gelegd. Het onderzoek heeft geleid tot zowel een inventarisatie als een praktische handreiking. In dit rekenkameronderzoek wordt onder burgerinitiatieven verstaan: Een initiatief van één of een groep burgers om zelf deel te nemen en bij te dragen aan de realisatie van het verbeteren van de kwaliteit van de lokale samenleving, zonder oogmerk van privaat gewin. Deze initiatieven moeten onderscheiden worden van verschillende participatievormen, zoals consultatie van burgers, inspraak voor/door burgers en samenwerking met burgers als medebelanghebbenden. Het gaat hier om initiatieven op gebieden als integratie, georganiseerde (mantel)zorg, statushouders, kringloop, voedselbank, energie, duurzaamheid en nog veel meer. Het betreft mogelijk ook vernieuwende initiatieven ter vergroting van de leefbaarheid door nieuwe, maar ook door traditionele vormen van verenigingsleven. Conclusies Een burgerinitiatief is vooral een kwestie van maatwerk. Het beleid bij de gemeenten is dat inwoners ook eigen verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun leefomgeving en daarin initiatief nemen. Gemeenten...

meer